Konkurs dla gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Udekorowana zupa podana na dekoracyjnym talerzu

Samorząd Województwa ogłasza trzecią edycję konkursu dla gmin z województwa warmińsko – mazurskiego na „Organizację wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 r.”

Samorząd w ramach realizacji polityki rozwoju województwa wynikającej z dokumentu „Warmińsko – Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego“, przystąpił do planowania działań zmierzających do stworzenia „Kalendarza imprez kulinarnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2024 r.”.

 

Celem konkursu jest promocja i upowszechnienie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie warmińsko – mazurskim.

 

Cel konkursu zostanie osiągnięty poprzez dofinansowanie zadań gminy, w szczególności związanych z:

  1. promocją gminy poprzez promocję żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej, która była/jest wytwarzana na terenie gminy jako elementu rozwoju tożsamości gminy;
  2. aktywizacją lokalnych społeczności poprzez organizację wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych;
  3. promocją lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego gminy poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego, produktów tradycyjnych wytwarzanych na terenie gminy.
O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie, które położone są na terenie województwa warmińsko-mazurskiego organizujące wydarzenie o charakterze kulinarnym. Wydarzenia wskazane we wniosku muszą być spójne z dokumentem: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, w którym żywność wysokiej jakości została wskazana jako jedna z inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego oraz muszą obejmować promocję jednego lub dwóch produktów/surowców żywnościowych charakterystycznych dla obszaru gminy.
 

Podczas wydarzenia obligatoryjnie muszą odbyć się następujące trzy rodzaje zadań:

  1. pokaz lub konkurs kulinarny (jedno do wyboru),
  2. debata lub pogadanka lub prelekcja dotycząca tematyki związanej z żywnością regionalną/ naturalną/ tradycyjną (jedno do wyboru),
  3. degustacja produktów/potraw charakterystycznych dla danej gminy.

Środki z dotacji będą mogły być wykorzystane m.in. na: organizację konkursów kulinarnych, pokazów kulinarnych, wynajem lub zakup stoisk wystawienniczych na potrzeby przeprowadzenia degustacji, zorganizowania kiermaszu produktów od lokalnych/regionalnych producentów żywności, zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych, pokrycie kosztów prowadzącego wydarzenie, działania promocyjne związane z wydarzeniem, edukację dzieci i dorosłych poprzez prelekcje i konkursy związane np.: z właściwym odżywianiem, niemarnowaniem żywności, produktem tradycyjnym, oznakowaniem produktów żywnościowych, czytaniem etykiet.

 

Komisja konkursowa wyłoni listę wydarzeń, które Zarząd Województwa zarekomenduje Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego do udzielenia pomocy finansowej.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na wydarzenie nie może przekroczyć kwoty 25 000,00 zł, przy czym udział dotacji musi stanowić nie więcej niż 50% całkowitych kosztów wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.

 

Na realizację zadań w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 r.”, Samorząd Województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 260 000,00 złotych.

 

Termin nadsyłania wniosków upływa 16.02.2024 r.

Do pobrania: