Osobowość roku dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Po raz 26 Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał tytuły Osobowość Roku.

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli i kadry zarządzającej warmińsko-mazurskiego biznesu. Klub powstał w 1993 roku i od tego czasu stanowi dobrowolną, niezależną i apolityczną organizację, która podejmuje działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, budując silne więzi współpracy z władzami na szczeblu regionalnym oraz krajowym.

Głównym celem organizacji jest integracja środowiska lokalnego biznesu, wymiana doświadczeń, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacja najlepszych praktyk biznesowych.

W tym roku przedsiębiorcy wręczyli sześć statuetek.

Wyróżnienia:

1) kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie – za wspaniałe osiągnięcia w nauczaniu młodzieży, przyszłych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej gastronomii, za udział i nagrody w wielu konkursach lokalnych i ogólnopolskich oraz promocję zdrowego stylu życia (wyróżnienie odebrała dyrektor ZSGS Małgorzata Świech-Twarowska),

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie jest Partnerem Województwa w realizacji “Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”. Był zaangażowany w realizację poprzednich edycji Programu. Przeszedł gruntowną modernizację w ramach Projektu „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie” umieszczonego na Liście Indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nauczyciele i uczniowie szkoły rokrocznie aktywnie uczestniczą w organizacji konkursu promującego dziedzictwo kulinarne Województwa “Smaki Warmii Mazur i Powiśla – szansą na sukces”.

GRATULUJEMY!!!!

2) medycyna: – dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie i UWM – za uświadamianie społeczeństwa w sprawie profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z dziedziny dermatologii, w chorobach autoimmunologicznych oraz ogrom pracy w pogłębianiu wiedzy o wpływie i następstwach zachorowań na łuszczycę, jak i opracowanie skutecznych metod jej leczenia,

3) działalność gospodarcza: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie – za wysiłek zmierzający do przyspieszenia rozwoju regionu poprzez zastosowanie działań finansowych sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów z kraju i z zagranicy, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy, a także za stworzenie programu „Laboratorium”, mającego na celu dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców i umożliwienie młodzieży nabywania wiedzy o różnych zawodach (tytuł odebrał prezes WMSSE Grzegorz Smoliński),

4) kultura – Krzysztof „Dżawor” Jaworski, olsztyński muzyk, kompozytor i autor tekstów, założyciel i członek zespołu Harlem – za kształtowanie pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur wśród mieszkańców Polski i Europy, za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz promocję naszego regionu w plebiscycie Fundacji New 7 Wonders poprzez skomponowanie na rzecz akcji Mazury Cud Natury w 2011 roku utworu „Mazurski Cud”, który stał się swoistym hymnem naszego województwa,

5) samorządy: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – za skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dynamiczną działalność inwestycyjną oraz za duże zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego województwa warmińsko-mazurskiego.

6) Tytuł Honorowy Osobowość Roku 2018 Warmii i Mazur przyznano pośmiertnie Waldemarowi Klockowi, zmarłemu w lutym2019 roku, prezesowi Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu i prezesowi Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie – za wybitny wkład w rozwój geodezji w Polsce, za zbudowanie partnerstwa i podjęcie współpracy na linii państwo – przedsiębiorca, za integrację przedsiębiorców w regionie, za działania promujące inwestycje modernizujące polską gospodarkę.

Źródło: www.warmia.mazury.pl

08.04.2019; 10:43

Galeria