Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dziedzictwokulinarne.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91A
10-356 Olsztyn

 

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Wyłączenia:
  nie wszystkie linki wskazują precyzyjnie do czego prowadzą,
 • nie wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane,
 • pola o podobnym znaczeniu nie są zgrupowane w formularzu,
 • mniejsza szerokość lub wysokość strony ogranicza treści i wymaga przesuwania widoku strony w poziomie,
 • linki nie są spójnie wyróżnione wizualnie,
 • w kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Strona dziedzictwokulinarne.pl posiada następujące ułatwienia:

 • moduł wyszukiwania,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżniony kontrast odnośników,
 • zmiana wielkości czcionki,
 • podświetlenie linków,
 • odstępy między tekstami,
 • zatrzymanie animacji,
 • ukrycie obrazów,
 • czcionki dla dyslektyków,
 • zmiana kursora,
 • wysokość linii,
 • wyrównanie tekstu,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Rogowska, m.rogowska@warmia.mazury.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 521 92 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowany jest w trzynastu budynkach:

 

 1. Budynek zlokalizowany przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku:
   1. od strony ul. Emilii Plater (schody),
   2. od ul. Kościuszki,
  2. dwie windy osobowe – wejście od strony ul. E. Plater i od ul. Kościuszki,
  3. dwa dźwigi platformowe pochyłowe,
  4. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  5. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – parter od strony ul. Kościuszki – dostępność windą z poziomu przyziemia,
  6. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
   1. jedno miejsce od strony ul. Kościuszki,
  7. informacja w budynku:
   1. numery pięter w druku powiększonym przy windzie – od strony ul. Kościuszki,
   2. informacja głosowa w windzie – od strony ul. E. Plater.
 2. Budynek zlokalizowany przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku:
   1. od strony Placu Solidarności (podjazd),
   2. od strony ul. Głowackiego (podjazd),
  2. winda elektryczna – wejście od strony Placu Solidarności,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – na poziomie piwnicy – dostęp windą (wejście od strony Placu Solidarności),
  5. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – parking na Placu Solidarności,
  6. informacja w budynku:
   1. informacja głosowa w windzie,
   2. numery pięter w druku powiększonym umieszczone przy windzie.
 3. Budynek zlokalizowany przy ul. Bema 3 w Olsztynie:
  1. jedno wejście do budynku,
  2. winda osobowa,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – parter budynku,
  5. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – parking przy ul. Kopernika.
 4. Budynek zlokalizowany przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku (podjazd),
  2. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  3. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – parter.
 5. Budynek zlokalizowany przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku: od strony ul. Żołnierskiej oraz od strony ul. Kościuszki (wejście dla osób niepełnosprawnych),
  2. winda osobowa – wejście z parkingu na dziedzińcu budynku – wjazd od strony ul. Kościuszki,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru – wejście od strony ul. Kościuszki,
 6. Budynek zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie:
  1. jedno wejście do budynku,
  2. trzy windy,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich;
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – parter
  5. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – od strony ul. Głowackiego,
  6. informacja w budynku – informacja głosowa w windzie.
 7. Budynek zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 32 w Olsztynie:
  1. jedno wejście do budynku,
  2. winda umożliwiająca wjazd do budynku z poziomu chodnika,
  3. informacja w budynku – informacja głosowa w windzie,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  5. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  6. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – od strony ul. Głowackiego.
 8. Budynek zlokalizowany przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie:
  1. budynek parterowy, wejście od szczytu,
  2. dostępne miejsce parkingowe na wewnętrznym parkingu,
  3. ze względów technicznych (wejście do budynku wymaga pokonania różnicy poziomów – 2 stopnie, brak podjazdu) obsługę osób z trudnościami w poruszaniu się prowadzimy w budynku Urzędu przy ul. E. Plater 1 w pomieszczeniach Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. W celu usprawnienia wizyty proponujemy kontakt pod nr tel. (89) 521 92 50
 9. Budynek zlokalizowany przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie:
  1. wejścia do budynku od strony ul. Mariańskiej, aby dostać się na parter wymagane jest pokonanie schodów (wejścia od szczytu to wejścia techniczne oraz służące do ewakuacji, również wymagające pokonania różnicy poziomów),
  2. wyznaczone miejsce parkingowe dla OzN na terenie parkingu wewnętrznego,
  3. ze względów technicznych i prawnych (obiekt znajduje się pod opieką konserwatora zabytków) nie ma możliwości zapewnienia udogodnień w postaci windy, dźwigu lub platformy. Obsługa osób z trudnościami w poruszaniu się zapewniona jest w sąsiadującym budynku Szkoły Policealnej – dostęp możliwy z poziomu gruntu. W celu usprawnienia obsługi proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
   • Departament Turystyki i Sportu – (89) 521 69 00,
   • Departament Zdrowia – (89) 521 69 40.
 10. Budynek zlokalizowany przy ul. Pstrowskiego 28B w Olsztynie:
  1. wejście do budynku z poziomu gruntu (podjazd),
  2. możliwe wejście do wysokości parteru,
  3. szerokość korytarzy umożliwiająca swobodne przemieszczanie się,,
  4. ze względów technicznych, obsługa osób z trudnościami w poruszaniu się odbywa się na poziomie parteru. W celu usprawnienia obsługi proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu: (89) 521 94 95.
 11. Budynek zlokalizowany przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku (wejście od dziedzińca zaopatrzone w podjazd),
  2. możliwe wejście do poziomu parteru, na poziomie tym zapewniono przestrzeń do swobodnego poruszania się oraz miejsca do odpoczynku,
  3. dostępna toaleta dla OzN,
  4. ze względów technicznych, obsługa osób z trudnościami w poruszaniu się odbywa się na poziomie parteru, w wyznaczonej Sali. W celu usprawnienia obsługi proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu: (89) 521 69 29.
 12. Budynek zlokalizowany przy ul. Zacisze 18 w Elblągu – Biuro Regionalne:
  1. jedno wejście do budynku (podjazd),
  2. możliwe jest wejście do wysokości parteru,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  5. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  6. ze względów technicznych (brak windy), obsługa osób z problemami w poruszaniu się odbywa się na parterze budynku, w wyznaczonym w tym celu miejscu, zapewniającym swobodny dostęp oraz poufność. W celu usprawnienia wizyty proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. (55) 233-75-74.”
 13. Budynek zlokalizowany przy ul. Kajki 10 w Ełku – Biuro Regionalne:
  1. jedno wejście do budynku (dzwonek przy wejściu),
  2. schodołaz,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.